مراسم دهه فجر

متعلق به مجموعه روابط عمومی

بر پايي مراسم 22بهمن